Regulamin sklepu internetowego

www.sklep-isadora.pl

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY
5. KOSZTY I TERMINY DOSTAWY ORAZ ODBIÓR ZAMÓWIENIA
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA W SKLEPIE INTERNETOWYM
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep internetowy www.sklep-isadora.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep-isadora.pl prowadzony jest przez ORBICO SP. Z O.O. (ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska) Oddział Beauty w Warszawie ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, PolskaSpółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL 6462526337, REGON 27763275100000, KRS 0000046562 . Adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep-isadora.pl
1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest do klientów korzystających ze sklepu internetowego.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Orbico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w regulaminie sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:
1.4.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
1.4.3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej;
1.4.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
1.4.7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
1.4.8. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach dostępnych w sklepie internetowym.
1.4.9. Produkt – towar prezentowany na stronach serwisu, na który może złożyć zamówienie klient
1.4.10. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
1.4.11. Sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep-isadora.pl na platformie sklepowej shoper.
1.4.12. Sprzedawca – ORBICO SP. Z O.O. (ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska) Oddział Beauty w Warszawie ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, PolskaSpółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL 6462526337, REGON 27763275100000, KRS 0000046562 . Adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep-isadora.pl.
1.4.13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.4.14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.4.15. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
1.4.16. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
1.4.17. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: indywidualne konto klienckie, formularz zamówienia oraz newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
2.1.2. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep-isadora.pl lub też pisemnie na adres: Orbico Sp. z o.o. – Oddział Beauty Sklep internetowy IsaDora, ul. Salsy 2 02-823 Warszawa.
2.1.3. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: rodzaj produktu/ów, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności.
2.1.3.1. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
2.1.4. Newsletter – korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce „newsletter” widocznej na stronie sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola „zapisz się”. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta – z chwilą utworzenia konta usługobiorca zostaje zapisany na newsletter.
2.1.4.1. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep-isadora.pl lub też pisemnie na adres: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;(2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: mozilla firefox w wersji 11.0 i wyższej lub internet explorer w wersji 7.0 i wyższej, opera w wersji 7.0 i wyższej, google chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania :
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego usługobiorca może składać:
-pisemnie na adres: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa z dopiskiem „reklamacja sklep-isadora.pl”
-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje.beauty.pl@orbico.com z dopiskiem „REKLAMACJA sklep-isadora.pl”;
Zaleca się podanie przez usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę. Opisane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.3 regulaminu.
3.2. Cena produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie – wraz z podatkami – produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień.
3.3.1. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie klientowi przez sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Wiadomość taka zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
3.3.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań , aby wszystkie prezentowane na stronie produkty były dostępne.
3.3.3. W niezwykle rzadkich przypadkach niedostępności produktu/części produktów objętych zamówieniem klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia drogą elektroniczną i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W takiej sytuacji realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do czasu otrzymania odpowiedzi od klienta. W przypadku braku odpowiedzi, po upływie 7 dni od momentu przesłania zapytania do klienta, zamówienie zostanie anulowane.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.
4.1.2. Płatność przy dostawie. Opłacenie wartości zamówienia osobie je doręczającej jest warunkiem wydania zamówienia. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
Dialcom24 sp. Z o.o.; adres siedziby: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15; nip 781-173-38-52, regon 634509164 ; Sąd Rejonowy Poznań, VIII wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „czas i koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
5.3.1. Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska za pobraniem.
5.4. Termin dostawy produktu do klienta wynosi od 2 do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem elektronicznym, od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
5.4.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5.5. Odbiór produktu
Przy odbiorze przesyłki od kuriera klient powinien sprawdzić ogólny stan przesyłki – czy nie posiada ona uszkodzeń, przemoczeń, śladów ingerencji z zewnątrz. Wszelkie zastrzeżenia powinny być niezwłocznie zgłoszone do sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 kodeksu cywilnego).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone na stronie sklepu internetowego w zakładce „reklamacja towaru”.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:
Pisemnie na adres: adres: Orbico oddział Beauty, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa z dopiskiem „reklamacja sklep-isadora.pl”
W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@orbicobeauty.pl z tytułem maila „reklamacja sklep-isadora.pl”;
6.4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Opisane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu do reklamacji. Jeżeli klient będący konsumentem przedsiębiorcą indywidualnym zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres: Orbico oddział Beauty, sklep internetowy IsaDora – dział reklamacji, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa. Jeśli reklamującym jest konsument lub przedsiębiorca indywidualny, koszt dostarczenia reklamowanego produktu zostanie zwrócony na podany przez niego numer konta przez sprzedawcę w przypadku uznanej reklamacji. W przypadku klienta niebędącego konsumentem ani przedsiębiorcą indywidualnym koszt dostarczenia ponosi klient.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej urzędu ochrony konkurencji i konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy prezesie urzędu ochrony konkurencji i konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma odr). Platforma odr stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub przedsiębiorcą indywidualnym, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

8.1.1. Pisemnie na adres:

Orbico Oddział Beauty
sklep-isadora.pl
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa

W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@orbicobeauty.pl z dopiskiem „zwrot sklep-isadora.pl;
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach klient realizujący prawo odstąpienia od umowy oraz przesłany w formie elektronicznej na prośbę Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. Dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrócić produkt na adres: Magazyn Orbico sp. Z o.o. oddział Beauty, www.sklep-isadora.pl, Kopytów 44d / budynek nr 4, 05-870 Błonie.
8.7. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy:
8.8.1. Jeżeli Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi realizującemu prawo odstąpienia od umowy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi  realizującemu prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi realizującemu prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  1. Dane osobowe i ich ochrona w sklepie internetowym

9.1.Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania Zamówienia bez rejestracji w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez Orbico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska – Oddział Beauty w Warszawie, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL 6462526337, REGON 27763275100000, KRS 0000046562 (administrator danych).

9.2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, na otrzymywanie newslettera, również w celu świadczenia usługi newslettera.

9.3.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po poprzez zgłoszenie pod adres: kontakt@sklep-isadora.pl . W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu: 32 325 61 00, adresem e-mail info@orbico.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.no.pl@orbico.com

9.4.Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

9.5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej Polityce Prywatności.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niedozwolone jest nabywanie produktów przez konsumenta w celu prowadzenia ich odsprzedaży.
10.2. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.3. Zmiana regulaminu:
10.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
10.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców/klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.