1. REKLAMACJA PRODUKTU

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu internetowego w zakładce „reklamacja towaru”.
1.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
Pisemnie na adres: adres: Orbico oddział Beauty, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa z dopiskiem „reklamacja sklep-isadora.pl”
W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@orbicobeauty.pl z tytułem maila „reklamacja sklep-isadora.pl”.
1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Opisane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu do reklamacji. 6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Orbico oddział Beauty, sklep internetowy IsaDora – dział reklamacji, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa. W przypadku klienta niebędącego konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszt dostarczenia ponosi Klient.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

2.1. Postanowienia niniejszego pkt 7. dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową sprzedaży. Zgodność Produktu z Umową sprzedaży oceniana jest zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2.3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać:
2.3.1. naprawy Produktu lub
2.3.2. wymiany Produktu.
2.4. Reklamacja z tytułu niezgodności z umową powinna być zgłoszona w formie pisemnej. Sprzedawca rekomenduje przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres email: reklamacje@orbicobeauty.pl z tytułem maila „reklamacja sklep-isadora.pl przed odesłaniem produktu. Zgłoszenie powinno zawierać:
2.4.1. nazwę Produktu oraz jego kod,
2.4.2. okoliczności powstania wady/uszkodzenia, w szczególności rodzaj i datę ujawnienia wady/uszkodzenia,
2.4.3. żądanie co do sposobu doprowadzenia reklamowanego Produktu do zgodności z Umową sprzedaży: naprawa lub wymiana,
2.4.4. datę dostarczenia Produktu,
2.4.5. dane kontaktowe składającego reklamację,
2.4.6. żądanie naprawy albo wymiany Produktu.
2.5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:
2.5.1. naprawy Produktu – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Produktu;
2.5.2. wymiany Produktu – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Produktu;
– jeżeli wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
2.6. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Produktu są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży.
2.7. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
2.7.1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Klienta;
2.7.2. uznaje reklamację oraz informuje Klienta o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7.5. powyżej;
2.7.3. odmawia doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 7.5 powyżej;
2.7.4. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
2.8. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w ten sam sposób w jaki została złożona, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2.9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Planowany termin doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
2.10. Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, chyba że Sprzedawca uzna, że nie jest to potrzebne dla rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca odbiera Produkt na swój koszt.
2.11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
2.11.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
2.11.2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 7.9., 7.10.;
2.11.3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić go do zgodności z umową;
2.11.4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
2.11.5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
2.12. Oświadczenie o obniżeniu albo odstąpieniu od umowy, można złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy, bądź na adres email: reklamacje@orbicobeauty.pl z tytułem maila „reklamacja sklep-isadora.pl”. W oświadczeniu należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona równowartość reklamowanego Produktu w przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji i obniżeniu albo skutecznym odstąpieniu od umowy.
2.13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:
2.13.1. dane kontaktowe Klienta,
2.13.2. nazwę Produktu oraz jego kod,
2.13.3. datę dostarczenia Produktu,
2.13.4. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 7.12. powyżej,
2.13.5. oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Produktu albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
2.14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
2.15. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
2.16. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
2.17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

3.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej urzędu ochrony konkurencji i konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
3.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma odr). Platforma odr stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
4.1.1. Pisemnie na adres:
Orbico Oddział Beauty
sklep-isadora.pl
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
4.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@orbicobeauty.pl z dopiskiem „zwrot sklep-isadora.pl”.
4.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
4.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4.5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.6. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrócić produkt na adres:
Magazyn Orbico Sp. z o.o. Orbico Supply DC
Teresin Gaj 1
96-515 Teresin.
4.7. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy:
4.8.1. Jeżeli Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi realizującemu prawo odstąpienia od umowy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4.8.2. Klient realizujący prawo odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
4.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi realizującemu prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, w tym w przypadkach umów:
4.9.1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta realizującego prawo odstąpienia od umowy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4.9.2. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4.9.4. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.